Pricacy statement

PRIVACYSTATEMENT WWW.VALKMOTORPARTS.NL EN WWW.VALKMOTIVE.NL

 

 

 

U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

 

1. Gegevens onderneming en websites

De eenmanszaak Valk Motorparts tevens handelend onder de naam Valk Motive (hierna te noemen Valk), gevestigd aan de Henricapolder 3, 3825 LE Amersfoort. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32109811 en is eigenaar van de websites www.valkmotorparts.com en www.valkmotive.nl.

 

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Valk gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de websites. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Valk houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met Valk heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Valk verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Valk schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, door dit te melden bij navolgend adres: Valk Motorparts, Henricapolder 3, 3825 LE Amersfoort.

 

3. Klantgegevens

In het kader van de bedrijfsvoering legt Valk gebruikergegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden deze gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Valk gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Valk zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Valk gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen, nieuwsbrieven en reclamematerialen toe te sturen en informatie (per post, e-mail of telefoon) te verschaffen, ook over aanbiedingen in samenwerking met andere bedrijven. Hierbij tracht Valk rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt u dit melden aan Valk.

 

4. Bezoekgegevens en cookies

Op de websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Valk de inrichting van de websites optimaliseren. Valk maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Valk maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

 

5. Third party cookies en Google analytics

Op de websites van Valk kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing -en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies ("third party cookies") plaatsen om u tijdens het surfen regio -of themaspecifieke banners te kunnen tonen. U kunt het toelaten van "third party cookies" in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van Valk zou kunnen beïnvloeden. Valk maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

6. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de websites verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Valk geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Valk aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Valk er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Valk die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de websites van Valk gelden. Valk raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

 

7. Beveiliging gegevens

Valk respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Valk. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Valk, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Valk spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Valk is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Valk.

 

8. Algemene Voorwaarden

Valk hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Valk evenals het gebruik van/bezoek aan de websites. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de websites.

 

9. Toepasselijk Recht

Op deze websites en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Valk, neemt u dan contact op met het op de websites vermelde contactadres.

 

 

Valk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de websites voor een update.

 

 

Versie 1.0 september 2011