Disclaimer

DISCLAIMER WWW.VALKMOTIVE.NL

 

 

Acceptatie

Deze disclaimer geldt voor de websites www.valkmotorparts.nl, www.valkmotorparts.de, www.valkmotorparts.com, www.valkmotorparts.be, www.valkmotive.de, www.valkmotive.com, www.valkmotive.fr, www.valkmotive.es, www.valkmotive.pt, www.valkmotive.it, www.valkmotive,fi, www.valkmotive.se, www.valkmotive.no, www.valkmotive.dk, www.valkmotive.pl, www.valkmotive.ru en www.valkmotive.nl. Door gebruik te maken van deze websites, accepteert u deze disclaimer. Indien u de inhoud van deze disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de website direct te verlaten.

 

Identiteit

Deze websites zijn is eigendom van de eenmanszaak Valk Motorparts tevens handelend onder de naam Valk Motive (hierna te noemen Valk), gevestigd aan de Henricapolder 3, 3825 LE Amersfoort. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32109811 en eigenaar van de websites www.valkmotorparts.com en www.valkmotive.nl.

 

Informatie

Valk betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze websites, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De op of via de websites en aan de websites gekoppelde websites verstrekte informatie is geen aanbod of advies voor een specifieke situatie. De op deze websites opgenomen informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de op de websites verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Geen aansprakelijkheid

Valk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de websites of van de via de websites ter beschikking gestelde informatie. U als afnemer van de informatie bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt en niet worden overgedragen, verveelvuldigd, bewerkt of verspreid.

 

Derden

Uitsluitend ter informatie kunnen de websites hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Valk geen controle heeft. Valk draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet dat er een samenwerking bestaat tussen Valk en de beheerders van die sites.

 

Mails

Valk garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Algemene Voorwaarden

Valk hanteert Algemene Voorwaarden voor zijn bedrijfsactiviteiten op de websites. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Valk evenals het gebruik van/bezoek aan de websites. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de websites.

 

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen op grond van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, welke samenhangen met door gebruiker op de websites gepubliceerde content, berusten uitsluitend bij de betreffende gebruiker en/of diens licentieverstrekker. Valk, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot de door Valk gepubliceerde content op de websites. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op andere bezoekers/gebruikers van de websites. De websites en alles wat erop staat mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Valk.

 

Wijzigingen

Valk mag de informatie op de websites, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Valk raadt u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de websites is gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie 1.0 september 2011